Entrapment and Dissolution of Microbubbles Inside Microwells

Open Access
Langmuir 34, 10659–10667 (2018)

Authors

Xiaolai Li
Yuliang Wang
Binglin Zeng
Yanshen Li
Huanshu Tan
Harold J. W. Zandvliet
Xuehua Zhang
Detlef Lohse

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short