Solvent Exchange Leading to Nanobubble Nucleation: A Molecular Dynamics Study

Langmuir 33, 8090–8096 (2017)

Authors

Qianxiang Xiao
Yawei Liu
Zhenjiang Guo
Zhiping Liu
Detlef Lohse
Xianren Zhang

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short

AQUA
Max Planck Gesellschaft
4TU Precision Medicine
MCEC
Twente
Centre for Scientific Computing
YouTube
Twitter