Solvent Exchange Leading to Nanobubble Nucleation: A Molecular Dynamics Study

Langmuir 33, 8090–8096 (2017)

Authors

Qianxiang Xiao
Yawei Liu
Zhenjiang Guo
Zhiping Liu
Detlef Lohse
Xianren Zhang

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short

The 10th Complex Motion in Fluids 2022
AQUA
Max Planck Gesellschaft
MCEC
Twente
Centre for Scientific Computing
Facebook
YouTube