Solvent Exchange Leading to Nanobubble Nucleation: A Molecular Dynamics Study

Langmuir 33, 8090–8096 (2017)

Authors

Qianxiang Xiao
Yawei Liu
Zhenjiang Guo
Zhiping Liu
Detlef Lohse
Xianren Zhang

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short