Recent progress in compressible turbulence

Acta Mechanica Sinica 31, 275–291 (2015)

Authors

Shiyi Chen
Zhenhua Xia
Jianchun Wang
Yantao Yang

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short