Stability of micro-Cassie states on rough substrates

Journal of Chemical Physics 142, 244704 (2015)

Authors

Zhenjiang Guo
Yawei Liu
Detlef Lohse
Xuehua Zhang
Xianren Zhang

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short