Formation of Polystyrene Microlenses via Transient Droplets from the Ouzo Effect for Enhanced Optical Imaging

The Journal of Physical Chemistry C 123, 14327–14337 (2019)

Authors

Yuliang Wang
Binglin Zeng
Yiyuan Zhao
Shuai Li
Xuehua Zhang

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short