Interactions between inertial particles and shocklets in compressible turbulent flow

Physics of Fluids 26, 091702 (2014)

Authors

Yantao Yang
Jianchun Wang
Yipeng Shi
Zuoli Xiao
X.T. He
Shiyi Chen

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short