Flow Reversals in Thermally Driven Turbulence

arΧiv
Physical Review Letters 105, 034503 (2010)

Authors

Kazuyasu Sugiyama
Rui Ni
Richard Stevens
Tak Shing Chan
Sheng-Qi Zhou
Heng-Dong Xi
Chao Sun
Siegfried Grossmann
Ke-Qing Xia
Detlef Lohse

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short