Launching a Drop via Interplay of Buoyancy and Stick-Jump Dissolution

Open Access
SMALL n/a, 2303177 (2023)

Authors

Binglin Zeng
H. Yang
Ben Bin Xu
Detlef Lohse
Xuehua Zhang

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short