Surface Nanodroplet-Based Extraction Combined with Offline Analytic Techniques for Chemical Detection and Quantification

Open Access
Langmuir 38, 11227–11235 (2022)

Authors

Zhengxin Li
Hongyan Wu
Jae Bem You
Xiaomeng Wang
Hongbo Zeng
Detlef Lohse
Xuehua Zhang

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short