In-situ fabrication of metal oxide nanocaps based on biphasic reactions with surface nanodroplets

Open Access
Journal of Colloid and Interface Science 608, 2235–2245 (2022)

Authors

Z. Wei
T. Satyavir Dabodiya
Jian Chen
Qiuyun Lu
Jiasheng Qian
Jia Meng
Hongbo Zeng
Hui Qian
Xuehua Zhang

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short

AQUA
Max Planck Gesellschaft
4TU Precision Medicine
MCEC
Twente
Centre for Scientific Computing
YouTube
Twitter