Meander 214a - (ME214a)

MSc Ellis Fan
Impact of boiling liquids

Office: Meander 214a  (ME214a)
Tel: +31 (0) 53 489 4222
E-mail: y.l.fan@utwente.nl
MSc Jens Kasper
Large eddy simulation of wind farms

Office: Meander 214a  (ME214a)
Tel: +31 (0) 53 489 8180
E-mail: j.h.kasper@utwente.nl
MSc Yang Liu
Large eddy simulation of wind farms

Office: Meander 214a  (ME214a)
Tel: +31 (0) 53 489 1584
E-mail: y.liu-4@utwente.nl
Dr. Prashanth Ramesh
Collective effects in active emulsions

Office: Meander 214a  (ME214a)
Tel: +31 (0) 53 489 9193
E-mail: p.ramesh@utwente.nl


See this location on the map.