Radiographic Healing after a Root Canal Treatment Performed in Single-rooted Teeth with and without Ultrasonic Activation of the Irrigant: A Randomized Controlled Trial

Journal of Endodontics 39, 1218–1225 (2013)

Authors

Yu-Hong Liang
Lei-Meng Jiang
Lan Jiang
Xiao-Bo Chen
Ying-Yi Liu
Fu-Cong Tian
Xu-Dong Bao
Xue-Jun Gao
Michel Versluis
M.-K. Wu
Lucas W. M. van der Sluis

BibTeΧ

Original
Standardized
Standardized short

Max Planck Gesellschaft

MCEC

Facebook
YouTube